wrz 28 2011

Egzamin zawodowy technik informatyk – czerwiec 2011

Informacje przekazane przez właściciela firmy MEBLEX pracownikowi serwisu komputerowego
egzamin zawodowy technik informatyk
1. Komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w firmie bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej, bez reinstalacji systemu, bez utraty danych użytkowników znajdujących się na dysku C:
2. Fizyczne połączenie komputera z siecią lokalną i Internetem za pomocą kabla Ethernet nie jest możliwe.
3. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Professional / Windows Vista Business i pakiet biurowy MS Office.
4. System komputerowy uruchamia się poprawnie i ma zainstalowane oprogramowanie antywirusowe.
5. Centrum zabezpieczeń systemu Windows, zapora systemowa oraz usługa Windows Update są wyłączone.
6. Konta: Administrator (hasło: 456) oraz kierownik (nie ma hasła) – należą do grupy Administratorzy.
7. Konto: projektanci nie ma hasła oraz należy do grupy Użytkownicy (użytkownicy standardowi).
8. Z zasobów komputera korzystają kierownik i projektanci:
- kierownik firmy logował się na konto: kierownik
- projektanci logują się na wspólne konto: projektanci
9. Obecnie nie można zalogować się na konto: kierownik
10. W folderze PRACOWNIA na dysku C: znajdują się pliki: projekt1.jpg, projekt2.jpg, projekt3.jpg oraz projekt4.jpg
11. Obecnie żaden z użytkowników nie może odczytać plików z folderu C:\PRACOWNIA, ponieważ nie ma dostępu do tego folderu.
12. Żaden z użytkowników nie może:
- uruchomić funkcji systemowej Przywracanie systemu Windows,
- uruchomić programu Paint,
- ustawić daty i czasu systemowego (dodatkowa informacja dla Windows Vista: nie pojawia się pasek boczny z zegarem). 13 Po pewnym czasie użytkowania komputera (np. może to być około 15 minut) tło pulpitu zmienia się na kolor szary, zasłaniając ikony znajdujące się na pulpicie.
testy gimnazjalne
Właściciel firmy MEBLEX oczekuje, że:
- usługi Centrum zabezpieczeń systemu Windows, zapora systemowa oraz Windows Update zostaną włączone,
- dla projektantów utworzone zostaną dwa osobne konta: projektantl, prOJektant2 które będą należały do grupy Użytkownicy,
- kierownik będzie miał możliwość logowania się na swoje konto,
- konto kierownik będzie należało tylko do grupy Użytkownicy,
- konto projektanci zostanie wyłączone,
- wszystkie konta będą posiadały hasła o minimalnej długości 8 znaków zawierające: litery cyfry oraz znaki niealfabetyczne,
pliki z folderu CAPRACOWNIA zostaną przeniesione do dowolnego folderu profili użytkowników według poniższej tabeli, a tym samym, użytkownikom będzie umożliwiona ich modyfikacja (odczyt, zapis, usuwanie),
- po przeniesieniu plików do profili użytkowników zostanie usunięty folder
C:\PRACOWNIA
- wszyscy użytkownicy będą mieć możliwość uruchomiania funkcji systemowej
Przywracanie systemu,
testy zawodowe
- wszyscy użytkownicy będą mieć możliwość uruchomiania programu Paint
_ zostanie wyeliminowana zmiana tła pulpitu oraz zasłanianie ikon znajdujących się na
pulpicie tłem,
- wszyscy użytkownicy będą mieć możliwość ustawiania daty i czasu systemowego
(dodatkowo dla Windows Wsta będzie widoczny pasek boczny z zegarem
systemowym), .
- użytkownikom zostaną przekazane wskazania dotyczące prawidłowego użytkowania
systemu komputerowego.